Levering:
Wij streven er naar uw bestelling binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling naar u te verzenden, doch nooit langer dan 4 dagen. Indien artikelen, onverhoopt niet leverbaar zijn, zal dit zo snel mogelijk per e-mail aan u worden medegedeeld. U heeft vervolgens de mogelijkheid om uw order te annuleren, of vervangende artikelen te bestellen, voor een gelijk bedrag.

Garantie:
a) Na ontvangst van de door u bestelde artikelen, heeft u het recht de bestelde artikelen binnen 14 werkdagen na de verzenddatum, retour te zenden. Gebruik hiervoor het herroepingsformulier. De terugzendtermijn gaat in op de dag van de levering. Na ontvangst van de retourzending, zal het orderbedrag (excl. Portokosten) binnen 3 werkdagen teruggestort worden op de door  u opgegeven bank/giro nummer. Dit recht is niet van toepassing indien:
1. Het artikel niet compleet of beschadigd is;
2. U getracht heeft een gebrek te herstellen;
3. Vermissing van de originele verpakking (indien van toepassing);

b) Op alle artikelen die Strobesupply verkoopt leveren wij een standaard garantie van 3 maanden. Deze garantie omvat, tenzij anders is overeengekomen, een kosteloze reparatie dan wel vervanging van (onder)delen van de zaken in geval van materiaal- en/of fabrieksfouten. Deze garantie vervalt indien;
1. Reparaties, veranderingen of uitbreidingen aan de zaken zijn verricht door anderen dan Strobesupply,
2. De zaken naar oordeel van Strobesupply zijn verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig zijn gebruikt, behandeld en/of onderhouden,
3. Defecten zijn ontstaan van afwijkende omgevingscondities of overige van buitenaf komende oorzaken.

c) Op bepaalde door Strobesupply aan te geven producten, zal een langere garantieperiode worden verstrekt op de voorwaarden en gedurende de termijn als door de fabrikant is vastgesteld.

d) De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden.

Annuleren en retour producten:
U bent zelf verantwoordelijk voor het retourneren. Strobesupply gaat er vanuit dat de u de zending op dezelfde wijze retourneert, en waar nodig verzekert verstuurt. De portokosten geretourneerde artikelen zijn voor rekening van de klant. Strobesupply houd zich het recht voor om speciaal bestelde of vervaardigde artikelen niet terug te nemen. Bij het annuleren van een bevestigde bestelling waarin speciaal bestelde of vervaardige artikelen zijn opgenomen, worden annuleringskosten in rekening gebracht.

Niet betalen:
De bestelde artikelen worden 5 dagen voor u gereserveerd. Horen wij hierna niks meer van u, dan houd Strobesupply zich het recht voor de bestelling automatisch te annuleren en vervallen alle rechten.

Betaling na ontvangst:
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Strobesupply aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
2. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Strobesupply kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Strobesupply kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
5. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Strobesupply echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald. De wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Aansprakelijkheid:
Strobesupply is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, aan koper of zijn gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden. Strobesupply aanvaardt verantwoordelijkheid voor het verloren gaan of beschadigen van de artikelen van het moment van verzenden tot aflevering bij de klant. Deze aansprakelijkheid, zoals hierboven omschreven, vervalt ingeval de wederpartij niet binnen een termijn van twee weken na het ontstaan van de schade of vermissing, Strobesupply schriftelijk daarvan op de hoogte heeft gebracht, behoudens indien de wederpartij kan aantonen dat het overschrijden van die termijn niet aan haar schuld te wijten is.

Privacy:
Alle klantgegevens worden slechts gebruikt voor het uitvoeren en afhandelen van de bestellingen. Nooit worden de klantgegevens ter beschikking van derden gesteld.

Slotbepaling:
a) Strobesupply heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.
b) Indien Strobesupply de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing maakt, zal Strobesupply deze wijzigingen tijdig bekend maken.
c) Zij treden alsdan in werking 14 dagen na de bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.
d) Indien de wederpartij een wijziging in de voorwaarden niet wenst te acceptere