icon_eu icon_R65 icon_EMC icon_IP67 icon_1224 icon_bat